Drewno – Polskie OZE 2016

DREWNO – POLSKIE OZE 2016

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Pobierz_Książkę_Streszczeń

Harmonogram-Wykladow-II-Konferencja-Naukowa-Drewno-Polskie-OZE-8-9-12-2016

 

Wszystkie prezentacje znajdą Państwo w zakładce „Materiały do pobrania”

enter

W dniach 8-9 grudnia 2016 roku w Krakowie odbyła się Konferencja poświęcona energetycznemu wykorzystaniu drewna. Organizatorem Konferencji była Fundacja na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Człowiek-Środowisko-Ekonomia.
W ramach wydarzenia jakim była II Konferencja Naukowa „Drewno – Polskie OZE”, możliwa była wymiana doświadczeń, poglądów i opinii przydatnych w projektowaniu urządzeń grzewczych charakteryzujących się wysoką sprawnością i niskim poziomem emisji zanieczyszczeń, zgodnym z aktualnymi standardami wprowadzanymi przez Wspólnotę Europejską oraz racjonalną gospodarką zasobami biomasy.
Konferencja odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy, Dziekana Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Polskiej Izby Ekologii, Kampanii Nie Rób Dymu oraz Małopolskiego Cechu Zdunów i Zawodów Pokrewnych.

Patroni Honorowi Konferencji:

tablica_patroni_blogo-pie-300-dpienter

enter

Patroni Medialni Konferencji:

medialni_tablica

enterenter

Strategicznym patronem medialnym II Konferencji Naukowej Drewno – Polskie OZE został Magazyn Świat Kominków oraz portal branżowy kominki.org.
Partnerami strategicznymi Konferencji zostali: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie oraz firmy Kratki i CEBUD.

Partnerzy Strategiczni:

strategiczni_tablicaenterenter

enter

Partnerzy Konferencji:

 

sponsorzy_tablica2benter

Organizatorzy Konferencji kładli szczególny nacisk na obiektywizm Konferencji, dlatego zaproszeni zostali przedstawiciele różnych środowisk naukowych, branżowych oraz instytucji negujących możliwość stosowania drewna, w celu wypowiedzenia się i przedstawienia argumentów za i przeciw możliwości wykorzystania drewna do celów grzewczych. Niestety, na Konferencji zabrakło przedstawicieli instytucji negatywnie nastawionych do energetycznego wykorzystania drewna w domowych instalacjach grzewczych.
Jednakże, w Konferencji wzięła udział liczna reprezentacja przedstawicieli krajowych i zagranicznych instytucji związanych z wykorzystaniem drewna w energetyce rozproszonej i ochroną środowiska, co zapewniło wieloaspektowe podejście do poruszanej tematyki.

Konferencja podzielona została na sześć głównych Sesji tematycznych:
1) Sesja inauguracyjna,
2) Drewno jako paliwo i surowiec,
3) Właściwości drewna i proces spalania,
4) Spalanie drewna – doświadczenia krajów europejskich,
5) Nowoczesne urządzenia i metody kontrolno – pomiarowe w technologiach spalania drewna,
6) Uwarunkowania prawne wykorzystania drewna w energetyce rozproszonej.

Sesje tematyczne prowadzone były przez reprezentantów takich instytucji jak: AGH w Krakowie, Polska Izba Ekologii, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Polska Akademia Nauk, Lasy Państwowe, Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Nafty i Gazu, Kampania Nie Rób Dymu, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kominki Polskie, Magazyn Kominek.

Sesja inauguracyjna wprowadziła uczestników w tematykę Konferencji. Poruszyła obecnie bardzo ważny temat związany z możliwościami wykorzystania drewna jako paliwa w urządzeniach grzewczych. Przedstawiciel Kampanii Nie Rób Dymu, Marcin Brysiak, zaprezentował najnowsze wyniki badania opinii społecznej nt. społecznej percepcji drewna w kontekście środowiskowym. Przedstawiciel kampanii stwierdził, że Polacy wykorzystujący drewno do ogrzewania swoich domów i mieszkań mają świadomość, które cechy paliwa są istotne dla zagwarantowania efektywnej, oszczędnej i przyjaznej środowisku pracy urządzeń grzewczych. Niestety, sytuacja przedstawia się znacznie gorzej w przypadku osób wykorzystujących inne paliwa (zwłaszcza tych, którzy jako cechę decydującą o jego wyborze wskazują cenę) i w związku z tym, należy kontynuować Kampanię społeczną w celu uświadamiania Polakom, iż drewno jest czystym i najbardziej naturalnym paliwem.

 

relacja_zdjecie_1

Sesja związana z wykorzystaniem drewna jako paliwa traktowała o możliwości wykorzystania drewna do celów energetycznych w Polsce. Przedstawiciel Lasów Państwowych, Tomasz Sobol, przedstawił zasoby oraz techniczne możliwości pozyskiwania w Polsce drewna do celów energetycznych. Marzena Niemczyk z Instytutu Badawczego Leśnictwa zaprezentowała wyniki prac badawczych związanych z produkcją biomasy dla wybranych odmian topoli w plantacjach i krótkim i średnim cyklu. Natomiast, Wojciech Goryl z AGH w Krakowie zaprezentował praktyczne uwarunkowania wykorzystania drewna jako paliwa w małych jednostkach grzewczych.

Druga sesja została rozpoczęta przez przedstawiciela Polskiej Izby Ekologii, dr inż. Krystynę Kubicę, która zaprezentowała wyniki badań emisyjności różnych urządzeń grzewczych oraz główne założenia norm, które w najbliższym czasie będą obowiązywać dla małych urządzeń grzewczych. Dr hab. inż. Jarosław Zuwała z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla zasygnalizował o problemach związanych z wykorzystaniem peletów w dużej energetyce. Sesję zakończył Mateusz Szubel przedstawiciel Fundacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Człowiek-Środowisko-Ekonomia, który przedstawił uczestnikom konferencji różnice związane z prowadzeniem procesu spalania w przypadku drewna oraz innych paliw biomasowych i kopalnych.

relacja_zdjecie_3

relacja_zdjecie_2

W trzeciej sesji przedstawione zostały doświadczenia krajów europejskich ze spalaniem drewna. Pierwszym prelegentem był Prezydent VEUKO, organizacji zrzeszającej europejskie stowarzyszenia zduńskie, który zaprezentował trudności związane z energetycznym wykorzystaniem drewna, obowiązujące normy oraz dobre praktyki wykorzystania drewna na Słowacji oraz Austrii. Kolejnym prelegentem był Marek Żelewski, który przedstawił działania na rzecz ograniczenia emisji ze spalania drewna w krajach skandynawskich.

Kolejną sesję rozpoczął dr hab. inż. Mariusz Filipowicz, prof. n., z AGH w Krakowie, który scharakteryzował obecnie dostępne na rynku urządzenia do pomiaru emisji gazów oraz pyłu w urządzeniach małej mocy. Kolejny prelegent, Wojciech Dymnicki zwrócił uwagę na konieczność poprawy jakości wykonywania urządzeń grzewczych, w szczególności zasilanych drewnem, w celu redukcji emisji zanieczyszczeń. Przedstawiciel AGH w Krakowie, Grzegorz Basista, przedstawił możliwości w wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania wspomagającego obliczenia inżynierskie do modelowania procesów zachodzących w komorach spalania oraz optymalizacji kształtów poszczególnych elementów urządzeń grzewczych.

Ostatnia sesja Konferencji dotyczyła uwarunkowań prawnych wykorzystania drewna jako paliwa w energetyce rozproszonej. Przedstawicielka Kancelarii prawnej TaylorWessing, Katarzyna Kochanowska, przedstawiła działa podejmowane przez Kancelarię w walce o czyste powietrze w Krakowie i w Polsce. Przedstawiciel Instytutu Nafty i Gazu, dr inż. Zdzisław Gebhardt, scharakteryzował najważniejsze obowiązujące standardy i normy w zakresie badań urządzeń grzewczych zasilanych drewnem. Polską Akademię Nauk reprezentował dr inż. Tomasz Mirowski, który wspominał o koniecznych zmianach na rynku paliw stałych i urządzeń grzewczych do 500 kW w kontekście ochrony powietrza i Dyrektywy Eco-Design. Ostatnim prelegentem był Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki Polskie, Paweł Węgrzyn, który przedstawił problemy oraz wyzwania stojące przed branżą kominkową w Polsce w perspektywie wprowadzenia w najbliższej przyszłości Dyrektywy Eco-Design.

W świetle nadchodzących zmian w wykorzystaniu paliw stałych, a w szczególności drewna, do celów energetycznych w małych urządzeniach grzewczych, stawia producentów tych urządzeń w trudnej sytuacji. Jednakże, należy podejmować inicjatywy promujące wykorzystanie drewna oraz uświadamianie społeczeństwa, że drewno może być spalane czysto i prawie bezemisyjnie. Może się to przyczynić do zmiany nadchodzących uregulowań prawnych zakazujących stosowania drewna, a zarazem wykorzystania najlepszego odnawialnego paliwa jakim jest drewno.