Statut

STATUT FUNDACJI

Człowiek – Środowisko – Ekonomia

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

      1.Nazwa Fundacji brzmi „Fundacja na rzecz zrównoważonego rozwoju Człowiek – Środowisko – Ekonomia ”

 1. Fundacja moze uzywać skróconej nazwy : Człowiek – Środowisko – Ekonomia ”

 2. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.

 3. Ministrem sprawującym nadzór jest minister właściwy d/s gospodarki.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Kraków.

§ 4

 1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

 2. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi instytucjami w kraju i za granicą.

  § 5

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do innych spółek.

§ 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 7

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu podlegać będzie ochronie prawnej.

§ 8

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział II

Cel Fundacji

§ 9

Fundacja została powołana w następujących celach:

 1. Promowania innowacyjnych rozwiązań prokonsumenckich z zakresu zaopatrywania gospodarstw domowych w energię, w szczególności upowszechnianie wiedzy o mikropoligeneracji;

 2. Wspierania rozwoju rozwiązań technologicznych, pozwalających znacznie obniżyć koszt pozyskiwania energii, zapewniając jednocześnie możliwie jak najefektywniejszą ochronę środowiska naturalnego;

 3. Promocji energetyki prosumenckiej, metod pozyskiwania energii w skali mikro, przeznaczonych dla gospodarstw domowych, a także samodzielnych przedsiębiorców;

 4. Rozwój technologii indywidualnych wielofunkcyjnych urządzeń wykorzystujących biomasę, obniżających koszt użytkowania lokali, w tym: jednostek poligeneracyjnych, w szczególności pieców, kominków, kotłów i piecokominków, oraz urzadzeń zintegrowanych z systemami wentylacji i ogrzewania;

 5. Wspierania rozwoju technologicznego oraz promocja rozwiązań indywidualnych generatorów energii, w szczególności przydomowych mikroelektrowni i stacji energetycznych;

 6. Propagowania obniżania amortyzacji budynków poprzez wprowadzanie rozwiązań odzyskiwania i redystrybucji energii, w szczególności poprzez stosowanie urządzeń energooszczędnych i odzyskiwanie energii;

 7. Propagowania rozwiązań przyjaznego środowisku budownictwa energooszczędnego;

 8. Poszerzania i rozpowszechniania wiedzy o możliwościach ekonomicznego i przyjaznego środowisku wykorzystywania drewna i innych odnawialnych źródeł energii (OZE);

 9. Wspierania innowacyjności, kreatywności, uzdolnień, a także kształcenia osób, pragnących uzyskać sukces gospodarczy,

 10. Dążenia do zwiększenia społecznej świadomości w zakresie zrównoważonego korzystania z zasobów środowiska naturalnego oraz gospodarki;

 11. Wspieranie kreowania przyjaznych dla przedsiębiorców warunków prawnych uwzględniających ideę zrównoważonego rozwoju

 12. Wspierania osób ubogich, zagrożonych niewypłacalnością i upadłością konsumencką oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

 13. Dążenia do zwiększenia świadomości społecznej względem finansowych konsekwencji podejmowanych na rynku decyzji,

 14. Wspieranie kreowania rozwiązań prawnych korzystnych dla osób fizycznych, będących nieprofesjonalnymi uczestnikami obrotu. Zapewnienie efektywnego dostępu do ochrony prawnej oraz doradztwa dla nie-przedsiębiorców;

 15. Dążenia do wprowadzenia faktycznej równości podmiotów wobec prawa, poprzez prowadzenie działań niwelujących wciąż obecną różnicę pomiędzy przedsiębiorcami a osobami fizycznymi w obszarze działań rynkowych;

 16. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

 17. Wspierania aktywizacji zawodowej i aktywności społecznej ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i osób starszych.

 18. Realizowanie programów związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem i osób niepełnosprawnych w tym szkolenia z tego zakresu.

  § 10

Fundacja osiąga swoje cele przede wszystkim poprzez:

 1. Promowanie wiedzy na temat przyjaznych środowisku rozwiązań dla użytkowników indywidualnych, w szczególności opartych na wykorzystywaniu biomasy w tym spalania drewna;

 2. Organizowanie szkoleń, seminariów, konferencji poświęconych różnym aspektom użytkowania przyjaznych środowisku i ekonomicznych urządzeń grzewczych oraz szkoleń w zakresach tematycznych dotyczących branży grzewczej, energetycznej oraz instalatorskiej;

 3. Projektowanie, planowanie, organizację i realizację przedsięwzięć edukacyjnych dla osób czynnych w zakresie propagowania rozwiązań przyjaznych środowisku, a jednocześnie efektywnych gospodarczo oraz osób, które współpracują przy projektach innowacyjnych

 4. Badanie, rozwój i sporządzanie modeli oraz projektów wykorzystywania drewna, biomasy, wiatru oraz energii słonecznej w procesie upowszechniania innowacyjnych rozwiązań dla użytkowników indywidualnych i instytucjonalnych

 5. Projektowanie, planowanie, organizację i realizacje przedsięwzięć informacyjnych, wystaw, wykładów, spotkań, konferencji i doniesień prasowych związanych z energooszczędnymi rozwiązaniami energetycznymi.

 6. Projektowanie, planowanie, organizację i realizacje przedsięwzięć informacyjnych, wystaw, wykładów, spotkań, konferencji prasowych i doniesień prasowych związanych z szeroko pojętą problematyką upadłości konsumenckiej;

 7. Organizowanie szkoleń z zakresu upadłości konsumenckiej – jej przyczyn, przebiegu, skutków, a także metod zapobiegania niewypłacalności;

 8. Organizowanie punktów doradztwa prawnego i finansowego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a przede wszystkim niewypłacalnością oraz upadłością konsumencką – wspieranie merytoryczne indywidualnych uczestników obrotu gospodarczego, poprzez udzielenie fachowej pomocy;

 9. Wydawanie i dystrybucję periodyku Fundacji i innych publikacji, zarówno w formie drukowanej jak i elektronicznej, w szczególności dotyczących doświadczeń i rezultatów aktywności Fundacji oraz prac naukowych o tematyce właściwej działalności Fundacji;

 10. Wymianę doświadczeń, przedsięwzięcia informacyjne oraz współpracę, z innymi organizacjami i osobami w kraju i za granicą;

 11. Współpracę z innymi fundacjami i organizacjami o zbieżnych celach.

 12. Aktywizację zawodową osób bez pracy, zmniejszającą negatywne skutki bezrobocia m.in. wśród absolwentów i kobiet, a w szczególności osób młodych, długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych;

 13. Inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie szkoleń bezrobotnych;

 14. Szerzenie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej oraz wśród osób dorosłych przedsiębiorczych postaw, wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, samodzielności ekonomicznej, innowacyjności oraz efektywnej komunikacji związanej z działalnością gospodarczą;

 15. Inicjowanie działań samopomocowych w środowisku bezrobotnych i ludzi biednych;

 16. Przyczynianie się do stworzenia płaszczyzny współpracy organizacji pozarządowych, administracji rządowej, samorządowej w zakresie realizacji programów dotyczących aktywnych form zwalczania bezrobocia;

 17. Promowanie zasady równości płci i zakazu dyskryminacji w prawie i w praktyce we wszystkich sferach życia społecznego, politycznego, zawodowego i rodzinnego;

 18. Prowadzenie różnorodnych form poradnictwa prawno-społecznego, ekonomicznego, rodzinnego i  doradztwa zawodowego;

 19. Prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej takich jak:  seminaria, konferencje, szkolenia, dotyczących walki z bezrobociem, aktywizacją zawodową oraz wspierających przedsiębiorczość;

 20. Konsultacje i praktyczne porady z zakresu przedsiębiorczości dla osób prowadzących lub zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz osób i instytucji zainteresowanych problematyką przedsiębiorczości;

 21. Udział w inicjatywach związanych z rozwojem przedsiębiorczości, podejmowanych przez inne organizacje lub osoby;

 22. Kooperację z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi organizacjami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, związanymi z problematyką przedsiębiorczości;

 23. Doradztwo i pomoc  organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji i jej celami;

 24. Korzystanie z programów pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w szczególności dotyczących obszarów wiejskich oraz obszarów zagrożonych bezrobociem strukturalnym;

 25. Udzielanie pomocy socjalnej i prawnej uchodźcom i cudzoziemcom; oraz  ułatwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uchodźców i cudzoziemców poprzez organizację lub dofinansowanie szkoleń.

Działania powyższe mogą być zlecane osobom trzecim. Nie jest to ostateczna lista działań. Fundacja może podejmować inne kroki zmierzające do realizacji swoich celów.

§ 11

Każda osoba fizyczna lub prawna, która przekazała na rzecz Fundacji środki finansowe lub rzeczowe, jest darczyńcą. Darczyńca może wskazać przeznaczenie ofiarowanych przez siebie środków z tym, że musi uzyskać akceptację Zarządu Fundacji.

Rozdział III

Organy Fundacji

§ 12

Organami Fundacji są:

 1. Zgromadzenie Fundatorów, zwane dalej „Zgromadzeniem“,

 2. Rada Programowa, zwana dalej „Radą”,

 3. Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem“.

  § 13

 1. Zgromadzenie jest organem stanowiącym oraz nadzorczym Fundacji.

 2. Zgromadzenie jest organem kolegialnym, złożonym wyłącznie z Fundatorów.

 3. Fundator może podejmować czynności w Zgromadzeniu również poprzez ustanowionego do tego uprzednio pełnomocnika.

 4. Do zadań Zgromadzenia należy:

 • Nadzorowanie działalności Fundacji,

 • Dokonywanie zmian w statucie w drodze uchwały podjętej większością trzech czwartych oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zgromadzenia. Zmiana statutu wchodzi w życie po dopełnieniu wymagań przewidzianych w ustawie o fundacjach,

 • Fakultatywne powoływanie Rady Programowej oraz uchwalanie jej regulaminu,

 • Powołanie Zarządu oraz uchwalenie jego regulaminu,

 • Uchwalenie regulaminu Zgromadzenia,

 • Zatwierdzanie planów i programów wieloletniej działalności Fundacji przedstawianych przez Zarząd,

 • Zatwierdzanie preliminarza budżetu na kolejny rok obrotowy, przygotowanego przez Zarząd,

 • Opiniowanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu,

 • Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,

 • Udzielanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów,

 • Przyznawanie wyróżnień oraz innych nagród, o których mowa w § 8, dla osób szczególnie zasłużonych dla Fundacji.

 1. Posiedzenia Zgromadzenia zwoływane są w miarę zaistniałych potrzeb,, nie rzadziej jednak niż raz do roku, przy czym prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu Fundatorowi. Posiedzenia Zgromadzenia Fundatorów odbywają się w siedzibie Fundacji. Jeżeli w statucie nie postanowiono inaczej, Uchwały Zgromadzenia podejmowane są przez Zgromadzenie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w sposób jawny, chyba że zostanie zgłoszony i przyjęty wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego. Prawo zgłoszenia takiego wniosku ma każdy członek Zgromadzenia obecny na posiedzeniu. Powyższa zasada nie dotyczy tych przypadków, dla których określono odrębne uregulowania w niniejszym statucie. Każdy członek Zgromadzenia może udzielić na piśmie pełnomocnictwa do udziału w posiedzeniu Zgromadzenia i wykonywania prawa głosu na czas trwania posiedzenia.

 2. Członkowie Zgromadzenia mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych z tytułu pełnienia funkcji w Zgromadzeniu , jednak w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

  § 14

 1. Rada jest fakultatywnym organem Fundacji, który może zostać powołany przez Zgromadzenie na czas nieoznaczony.

 2. Członkowie Rady są każdorazowo wybierani i odwoływani przez Zgromadzenie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, przy czym każdoczesna liczebność składu Rady zależna jest od aktualnych potrzeb Fundacji.

 3. Podstawową kompetencją Rady jest opiniowanie proponowanych przez pozostałe organy rozwiązań, jak również stanowienie głosu doradczego dla tychże organów. Rada nie posiada prawa głosu w żadnej sprawie rozstrzyganej na Zgromadzeniu lub Zarządzie, pozostając organem o charakterze wyłącznie pomocniczym.

 4. Rada ma obowiązek odpowiedzieć na żądania i zapytania pozostałych organów w terminie niezwłocznym, przy czym odpowiedź powinna czynić zadość rzetelności, w szczególności poprzez zawarcie właściwego i dostatecznego uzasadnienia świadczonej rady lub opinii. Precyzyjne uregulowanie zasad prawidłowego podejmowania rad lub opinii normuje regulamin Rady.

 5. Rada ma prawo samodzielnie świadczyć pomoc pozostałym organom, nawet bez ich intencji, jeżeli tylko uzna podjęcie czynności za zasadne i konieczne, mając na uwadze dobro Fundacji.

 6. Członkowie Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie lub zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych z tytułu pełnienia funkcji w Radzie, z zachowaniem, wysokości każdego ze świadczeń nie przekraczającej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, czego miernikiem jest ogłoszenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 7. Rada działa na podstawie i w ramach regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie.

  § 15

 1. Skład Zarządu stanowi od 2 do 5 członków, każdorazowo powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. Zarząd wybierany jest na 2 letnią kadencję.

 2. Prawo do reprezentowania Fundacji w pełnym zakresie posiada Prezes Zarządu lub co najmniej dwóch członków Zarządu.

 3. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 4. Do zadań Zarządu należy:

 • Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

 • Reprezentowanie Fundacji,

 • Sporządzanie i przedstawianie Zgromadzeniu projektu i preliminarza budżetu na kolejny rok obrotowy najpóźniej na sześć miesięcy przed zakończeniem bieżącego roku obrotowego.

 1. Zarząd tworzy i likwiduje oddziały Fundacji oraz powołuje i odwołuje pełnomocników Zarządu.

 2. Zarząd jest upoważniony do nabywania i zbywania praw majątkowych oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Fundacji. Jednakże Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Zgromadzenia do dokonania następujących czynności:

 • Rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązania w wartości powyżej 5.000 PLN,

 • Nabywanie i zbywanie nieruchomości, praw użytkowania wieczystego oraz udziałów w nieruchomościach,

 • Wznoszenie budynków,

 • Zawieranie umów najmu lub dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż jeden rok,

 • Zawieranie i zmiana umów o pracę z osobami, których umowa o pracę nie może zostać wypowiedziana wcześniej niż po upływie dwóch lat,

 • Zawieranie i rozwiązywanie umów doradztwa z przedstawicielami wolnych zawodów,

 • Zawieranie innych umów, których czas trwania przekracza jeden rok,

 • Udzielanie i odwoływanie pełnomocnictw uprawniających do działania w imieniu Fundacji,

 • Otwieranie i likwidacja oddziałów, zakładów i filii,

 • Nabywanie, zbywanie i inne rozporządzanie udziałami wszelkiego rodzaju.

 1. Zarząd co roku, do dnia 31 marca, przedkłada Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z działalności Fundacji za ostatni rok.

 2. Zarząd działa na podstawie i w ramach regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie.

 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych z tytułu pełnienia swoich funkcji w Fundacji, jednak w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

 

Rozdział IV

Majątek i dochody Fundacji

§ 16

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wys. 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złoty), określony w sporządzonym w formie aktu notarialnego oświadczeniu o ustanowieniu fundacji.

 2. Na działalność gospodarczą Fundacja wydziela z funduszu założycielskiego kwotę w wys. 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

 3. Środki majątkowe wniesione na rzecz Fundacji nie podlegają zwrotowi.

 4. Środki majątkowe wniesione przez Fundatora lub inne osoby stają się własnością Fundacji.

 5. Dochodami Fundacji są w szczególności:

 • Spadki, zapisy testamentowe i darowizny,

 • Dotacje i subwencje,

 • Wpływy z majątku Fundacji,

 • Wpływy ze zbiórek, imprez publicznych i fundraisingu,

 • Odsetki od lokat kapitałowych i papierów wartościowych

 • Wpływy z działalności

 1. Fundacja może ubiegać sie o dofinansowanie swojej działalności od innych podmiotów i w sposób określony przez prawo.

Rozdział V

Działalność gospodarcza

§ 17

 1. Fundacja prowadzi na terenie kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Fundacja przeznacza na działalność pożytku publicznego.

 2. Działalność gospodarcza Fundacji obejmuje:

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami (PKD 47.9);

 • Reklama (PKD 73.1);

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);

 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 14.Z);

 • Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);

 • Prowadzenie portali internetowych (PKD 63.12.Z);

 • Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);

 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo (PKD 71.12.Z);

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z)

 • Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B);

 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)

 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)

 • Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)

 • Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z)

 • Działalność gospodarcza Fundacji Obejmuje również:

  1. prowadzenie działalności edukacyjnej, organizacji szkoleń, konferencji, zjazdów, sympozjów,

  2. prowadzenie doradztwa ekonomicznego,

  3. prowadzenia działalności doradczej, pośrednictwa, handlu, usług, produkcji w zakresie celów Fundacji.

  4. certyfikację oraz rejestrację patentową, wdrażanie projektów rozwiązań wskazanych w celach statutowych oraz

  5. przeprowadzanie ekspertyz prawnych, sporządzanie opinii prawnych, konsultacji oraz prowadzenie działalności lobbingowej.

 1. Formą aktywności zmierzającej do pozyskania środków finansowych na działalność statutową Fundacji może być również uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego oraz tworzenie takich spółek.

 2. Zarząd Fundacji może tworzyć oddziały wyodrębnione organizacyjnie i finansowo. Oddziały te są jednostkami organizacyjnymi Fundacji sporządzającymi własne bilanse. Podlegają one Zarządowi Fundacji, który powołuje i odwołuje dyrektora i głównego księgowego oddziału. Dyrektor oddziału jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. Zakres działania zakładu pracy określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Zarząd Fundacji.

 3. Fundacja podlega na podstawie polskich przepisów prawa podatkowego rejestracji podatkowej, w szczególności jako aktywny płatnik podatku od towarów i usług i na jej podstawie uzyska polski numer identyfikacji podatkowej (NIP). Jeżeli powstanie obowiązek uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundacja zostanie zarejestrowana w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jako płatnik takich składek.

 4. Fundacja prowadzi księgowość na podstawie odrębnych postanowień.

 5. Rok obrotowy odpowiada kalendarzowemu.

 

Rozdział VI

Postanowienia ogólne / Dysponowanie majątkiem Fundacji

§ 18

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli (zwanych dalej „Bliskimi osobami “).

 2. Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich Bliskich osób na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Wykorzystania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich Bliskich osób na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji.

 4. Nabywanie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów, pracownicy lub Bliskie osoby, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VII

Likwidacja Fundacji

§ 19

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona, lub w przypadku wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji. Uchwałę w przedmiocie likwidacji podejmuje Zgromadzenie w drodze głosowania tajnego większością co najmniej dwóch trzecich oddanych głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zgromadzenia. W uchwale Zgromadzenia wyznacza likwidatora Fundacji określając jego zadania i harmonogram ich realizacji.

§ 20

Po zakończeniu likwidacji likwidator składa Zgromadzeniu sprawozdanie z likwidacji, a następnie wniosek do sądu o wykreślenie Fundacji z rejestru.

§ 21

 1. Koszty likwidacji pokrywane są z majątku Fundacji.

 2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zgromadzenia Fundatorów Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.